Stypendia

Studenci naszej Uczelni korzystają ze świadczeń pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego, specjalnego oraz stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
W bieżącym roku akademickim 2012/2013 stypendia socjalne oraz specjalne w wys. 340 – 440zł miesięcznie otrzymują 32 osoby, a stypendia rektorskie, w wysokości 260 – 360zł miesięcznie pobiera 21 osób.

Studenci, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej otrzymali zapomogi w wysokości 1000 – 1500zł.

 W roku akademickim 2013/2014 przewidujemy wyższe kwoty świadczeń stypendialnych nawet do 500-600 zł miesięcznie.