ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, 50-340 Wrocław ul. Nowowiejska 69 tel. 71 – 322 15 48, -786 83 27, tel./fax. 71 -786 83 28
Reprezentowana przez: lek. med. Bartosza Żywirskiego Kanclerza NWSM

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest organizacja wzajemnej współpracy mającej na celu zbudowanie platformy wymiany doświadczeń w zakresie wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
1. Współpraca będzie odbywała się w oparciu o program przygotowany przez Strony
2. Współpraca Stron będzie dotyczyła:
a) organizowania konferencji metodycznych, kursów i szkoleń zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez Strony
b) opracowania materiałów informacyjnych i metodycznych
c) wykonywania innych prac, w ramach współpracy np. realizowanie projektów, odbywanie staży, targów pracy, itp.
d) upowszechniania informacji o współpracy Stron w ramach prowadzonej działalności
dydaktycznej, naukowej i promocyjnej
e) udziału pracowników Stron w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia
f) upowszechniania informacji o współpracy Stron w ramach prowadzonej działalności dydaktycznej, naukowej i promocyjnej
g) udziału pracownikom Stron w szkoleniach, kursach i innych formach kształcenia
3. Współpraca nie będzie pociągała za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych dla żadnej ze Stron.
4. Szczegółowe zasady współpracy, w szczególności skutkujące powstaniem zobowiązań finansowych regulowane będą odrębnymi umowami w tym zakresie.

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PARTNER
Zakład opieki zdrowotnej o charakterze wieloprofilowym. Doświadczenie lub chęć brania udziału w inicjowaniu i realizowaniu programów zdrowotnych. Oferty można składać osobiście lub listownie w formie pisemnej lub na druku formularza ofertowego
do dziekanatu Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, 50-340 Wrocław ul. Nowowiejska 69, tel. 71 – 322 15 48, -786 83 27, tel./fax. 71 -786 83 28, adres e-mail:dziekanat@nwsm.pl.
Oferty są przyjmowanie do 10 października 2019r, do godziny 10.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, której przedstawicielem jest Rektor
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem udziału w zapytaniu ofertowym
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych * ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki 

Formularz ofertowy:  http://www.nwsm.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZAPYTANIE-OFERTOWE.docx