ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PODCZAS PRZEBYWANIA NA TERENIE BUDYNKU UCZELNI, REALIZACJI ZAJĘĆ, EGZAMINÓW W NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOLE MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU
ZWIĄZANYCH ZE STANEM EPIDEMII KORONAWIRUSA SARS-COV-2

I. Zasady uczestniczenia studentów w zajęciach, egzaminach

1. Zgłoszenie się na zajęcia dopuszczone jest tylko w dobrym stanie zdrowia (w przypadku stwierdzenia podczas zajęć/ egzaminu objawów choroby student obowiązany jest poinformować o tym fakcie wykładowcę/ egzaminatora w celu ustalenia dalszych kroków).
2. Każdy Student przed rozpoczęciem zajęć/egzaminu zostaje zapoznany z podstawowymi informacjami dotyczącymi sposobów zapobiegania zakażeniu koronawirusem. i informacją o procedurach związanych z koronawirusem, w tym numerami telefonów do stacji sanitarno-
epidemiologicznej, najbliższego oddziału zakaźnego i innych służb medycznych.

3. Każdy student przed rozpoczęciem zajęć, egzaminu wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia.
4. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek stosowania się do ogólnych zasad higieny w miejscach takich jak korytarze, toalety, itp.
5. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie może wnosić na teren Uczelni tylko rzeczy i przedmioty niezbędne do uczestniczenia w zajęciach, egzaminie, w tym może wnieść swój napój.
6. Wprowadza się zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na sale ćwiczeniowe/wykładowe.
7. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek zachowania bezpiecznych 2 m odległości na korytarzach i wspólnych przestrzeniach w budynku.
8. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek stosować się do wyznaczonego limitu osób lub bezpiecznych odległości na salach wykładowych, pracowniach, korytarzach i w wąskich przejściach na terenie Uczelni.
9. W pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia/egzamin nie mogą przebywać osoby postronne inne niż studenci, pracownicy uczelni.
10. Osobiste załatwianie spraw w Dziekanacie możliwe jest wyłącznie tylko w przypadku niemożliwości załatwienia sprawy telefonicznie lub mailowo, po uprzednim telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.
11. Wszystkie rzeczy osobiste poza niezbędnymi na zajęciach/ egzaminie student pozostawia w szatni.

2
12. Każdy student uczestniczący w zajęciach/ egzaminie ma obowiązek dostosować się do wymogów i zasad bezpieczeństwa przedstawionych przez pracownika Uczelni, w tym bezwzględnie poddać się ich decyzjom i poleceniom związanym z zagrożeniem zdrowia innych osób.
13. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek informowania pracownika uczelni o zmianie stanu zdrowia w trakcie zajęć/egzaminu, mogących wpłynąć na stan zdrowia pozostałych osób.
14. W przypadku znacznego pogorszenia się stanu zdrowia, wymagającego interwencji lekarskiej student zostaje odizolowany w osobnym pomieszczeniu i zostają wdrożone procedury zgodnie z
zaleceniami GIS.
15. Wprowadza się całkowity zakaz spożywania jedzenia na zajęciach.
16. Studenci mogą w czasie przerwy w zajęciach opuścić budynek uczelni lub przebywać na jego terenie jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń pozwalająca na przestrzeganie dystansu społecznego, określonego przepisami prawa, wynoszącego przynajmniej 2 metry od drugiej osoby.

17. Wyznacza się pomieszczenie w którym można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów choroby. Jest to gabinet lekarski-pokój nr 01 na parterze budynku.


II. Zasady ochrony indywidualnej
1. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek używania na terenie Uczelni własnych środków ochrony osobistej, w tym maseczki chroniącej nos i usta lub przyłbicy, ewentualnie rękawic od momentu wejścia na teren Uczelni do momentu opuszczenia jej.
2. Na zajęcia mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
3. Każdy student uczestniczący w zajęciach/egzaminie ma obowiązek stosowania się do rygoru dezynfekcji dłoni lub rękawiczek, natychmiast po wejściu na teren uczelni i podczas trwania zajęć.
4. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się zajęcia, studenci mają obowiązek umyć dokładnie ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je lub założyć rękawiczki


III.Zasady bezpieczeństwa sanitarnego
1. Na sali wykładowej miejsca do siedzenia są ustawiane w taki sposób, aby pomiędzy osobami zachowany był co najmniej 2- metrowy odstęp w każdym kierunku lub zajmowane są przez studentów w taki sposób, aby zachowany był co najmniej 2-metrowy odstęp w każdym kierunku.
2. Jeżeli zapewnienie odpowiedniej odległości pomiędzy studentami nie jest możliwe ze względu na liczbę studentów, grupy zostają podzielone na mniejsze w celu zapewnienia odpowiedniego odstępu
pomiędzy studentami.

3
3. Drzwi do sali wykładowej oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, po których poruszają się studenci powinny być otwarte, w miarę możliwości tak, aby nie trzeba było ich otwierać. Jeżeli ze względów bezpieczeństwa drzwi nie mogą być otwarte, klamki/ uchwyty i powierzchnie, które mogą być dotykane są regularnie dezynfekowane.
4. Pomieszczenia sal wykładowych i innych są regularnie wietrzone w tym, przed zajęciami, nie rzadziej niż co godzinę w trakcie zajęć.
5.Wprowadza się zakaz korzystania z windy, poza osobami ograniczonymi ruchowo.
6. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywiesza się instrukcje prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem odkażającym instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk.
7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. W toaletach jednocześnie może przebywać tylko jedna osoba. Przy toaletach umieszcza się informację dotycząca korzystania z toalety.
8. W szatni może jednocześnie przebywać 10 studentów.
9. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych:
poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich , przycisków we wnętrz windy i na piętrach.
10. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe są dezynfekowane przed i po każdych zajęciach/egzaminie.
11.Na parterze budynku umieszcza się oznakowane kosze przeznaczone na zużyte środki ochrony osobistej.
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem
1.Na zajęcia, egzamin mogą przychodzić jedynie zdrowi studenci, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę .
2.W przypadku podejrzenia wystąpienia niepokojących objawów student nie powinien przychodzić na zajęcia, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
3. W przypadku wystąpienia u studenta będącego na zajęciach, egzaminie niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od zajęć, egzaminu i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał student, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.)

4
5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

6. W widocznym miejscu umieszcza się potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach pomieszczeń, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl. odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
8. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.
9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronaclvgis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także
obowiązujących przepisów prawa.

http://www.nwsm.pl/wp-content/uploads/2020/06/ZASADY-BEZPIECZEŃSTWA-I-HIGIENY-OBOWIĄZUJĄCE-W-NWSM.pdf