Komunikat nr 1/11/2021 Rektora NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 15 listopada 2021r.

KOMUNIKAT NR 1/11/2021
REKTORA NIEPUBLICZNEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ WE WROCŁAWIU Z DNIA 15 LISTOPADA 2021R.
w sprawie nagrywania wykladów przez studentów

Przypominam, że wygłaszane wykłady przez nauczycieli akademickich uczelni zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2021 poz.1062) mają charakter autorski i jako utwór wyrażony słowem podlegają ochronie prawnej w rozumieniu ustawy. Nauczycielom akademickim (wykładowcom) przysługują zarówno osobiste, jak i majątkowe prawa autorskie do takiego utworu i prawa te muszą być przez studentów w każdym przypadku respektowane.
Kodeks etyki studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej oraz dobre obyczaje wymagają uzyskania zgody nauczyciela akademickiego przed nagrywaniem wykładu.
Utrwalenie wykładu winno nastąpić jedynie w celu użytku osobistego studenta, np. ponownego odsłuchania i ugruntowania swojej wiedzy. Każde wykorzystanie utworu w sposób ivykraczający poza użytek osobisty, jak np. niezgodne z prawem rozpowszechnianie, upublicznianie, zwielokrotnianie utworu, czerpanie z niego korzyści majątkowych, stanowić może naruszenie praw autorskich majątkowych czy osobistych podmiotów, którym prawa te przysługują.
Niezastosowanie się do wskazanych wyżej zasad narusza art.4 pkt 12, art.5 i 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) dalej RODO i może prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej i karnej oraz przepisy ustawy o prawach autorskich i pokrewnych.

REKTOR

KOMUNIKAT