Elektroradiologia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Studia pierwszego stopnia z Elektroradiologii skierowane są do absolwentów szkół średnich o profilu ogólnym i matematyczno-fizycznym, do absolwentów policealnych szkół medycznych (techników  elektroradiologii), których interesuje praca samodzielna i w zespole na nowoczesnym sprzęcie diagnostycznym i terapeutycznym.

Licencjat elektroradiologii będzie świadczył usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. W czasie studiów zdobędzie wiedzę na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki, pozna i zastosuje odbiór i przekazywanie sygnałów bioelektrycznych przy wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki elektromedycznej.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Absolwent  studiów  pierwszego stopnia z  Elektroradiologii  jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz do współpracy w zespołach świadczących  wysokospecjalistyczne usługi medyczne i może podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej :

– w pracowniach diagnostyki elektromedycznej:  EKG,  prób wysiłkowych, EEG, EMG, audiologii , czynnościowej  diagnostyki układu oddechowego(spirometrii),

– w pracowniach rentgenowskich, rentgenoskopii

– w pracowniach radiologii interwencyjnej,

–  w radioterapii : przy planowaniu leczenia, w modelarni, leczenia pacjentów z wykorzystaniem aparatury radioterapeutycznej z brachyterapii klinicznej, teleradioterapii  klinicznej,

– w pracowniach diagnostyki izotopowej,

– w pracowniach tomografii komputerowej,

– w pracowni rezonansu magnetycznego,

– w pracowni pozytonowej  tomografii emisyjnej,

– w pracowniach medycyny nuklearnej:  przy scyntygrafii narządowej, terapii radioizotopowej,

– w pracowniach mammografii i w mammobusach

– w pracowniach densytometrii

– w pracowniach ultrasonografii

– w pracowniach radiologii naczyniowej

– w pracowni radiologii interwencyjnej

–  w pracowniach hemodynamiki

– w oddziałach intensywnego nadzoru kardiologicznego i reanimacji

– w szpitalnych oddziałach ratunkowych

Licencjat  elektroradiologii  ponosi odpowiedzialność  za:

– jakość wykonywanych badań diagnostycznych oraz zabiegów terapeutycznych,

– bezpieczeństwo pracy,

– wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami (ochrona radiologiczna, BHP, przepisy przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe),

Ze względu na ciągły postęp w elektroradiologii absolwent jest przygotowany do ustawicznego doskonalenia  zawodowego.

Badanie lekarskie i poświadczenie odpowiedniego stanu zdrowia odbywa się na miejscu (w siedzibie uczelni). Lekarz przyjmuje w wyznaczone dni.

Studia na kierunku Elektroradiologia odbywają się w systemie stacjonarnym w dniach od poniedziałku do czwartku.

Nauka w systemie niestacjonarnym odbywa się w formie zjazdów co dwa tygodnie: od piątku do niedzieli- 10 zjazdów w semestrze.

Praktyki zawodowe odbywają się w liczbie 960 godzin w placówkach służby zdrowia- publicznych i niepublicznych.

Dodaj komentarz