Pielęgniarstwo I stopnia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Pięlegniarstwo

Z analizy rynku racy i przepisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej wynika, że jest duże zapotrzebowanie społeczne na profesjonalne usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne. Obserwuje się również duże zainteresowanie kształceniem w ogólnie rozumianych zawodach medycznych w tym pielęgniarstwie oraz na studia uzupełniające dla pracujących pielęgniarek, absolwentów szkół pielęgniarskich.

Wychodząc niejako naprzeciw tym potrzebom Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 69 oferuje 3-letnie studia pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku: pielęgniarstwo.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się  w formie stacjonarnej.
Studia kończą się obroną pracy oraz egzaminem licencjackim (teoretycznym i praktycznym).
Absolwent otrzymuje tytuł licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów magisterskich.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Pielęgniarstwo jako zawód jest dość młodą dyscypliną naukową, ale sama idea pielęgnowania i czynności pielęgnacyjne znane są od wieków, a osoby opiekujące się drugim człowiekiem zawsze cieszyły się dużym uznaniem społecznym. Pielęgniarstwo jest zawodem odpowiedzialnym, stawiającym osobom wykonującym go wysokie wymagania, ale dającym dużo satysfakcji i kształtującym osobowość.
Pielęgniarstwo jest nauką i sztuką, wysoko społecznie punktowany w hierarchii zawodów.

Posiadamy AKREDYTACJĘ Ministerstwa Zdrowia: Certyfikat

Uczelnia nasza stwarza dobre warunki do nauki i do własnego rozwoju. Przyjdź, mamy szeroko otwarte drzwi Szkoły i serce.