Dietetyka z psychodietetyką

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

STUDIA PODYPLOMOWE „DIETETYKA Z PSYCHODIETETYKĄ”

Studia podyplomowe „Dietetyka z psychodietetyką” organizowane są przez kierunek studiów Dietetyka na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inżyniera, magistra, licencjata) zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, poradnictwem dietetycznym, żywieniem zbiorowym, psychologią i psychopatologią oraz naukami pokrewnymi. W trakcie nauki Studenci zapoznają się m.in. z fizjologią trawienia i wchłaniania, sposobami żywienia osób zdrowych oraz zaleceniami żywieniowymi w różnych jednostkach chorobowych, dietetyką pediatryczną, psychodietetyką, podstawami żywienia klinicznego, zasadami żywienia i bezpieczeństwem żywności. Zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i seminariów oraz praktyki w poradni żywieniowej i zakładach żywienia zbiorowego prowadzone przez specjalistów z zakresu odżywiania stanowią źródło poznania ogromnej wiedzy praktycznej niezbędnej m.in. w walce z otyłością, chorobami dietozależnymi, jak również z niewłaściwymi nawykami żywieniowymi.

Studia przygotowują do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu żywienia i poradnictwa dietetycznego, psychodietetyki oraz do podjęcia pracy w zakładach żywienia zbiorowego, poradniach dietetycznych, centrach żywieniowych i in.
Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym w formie:

* tradycyjnej (zajęcia realizowane w siedzibie uczelni)
lub
* z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (4 zjazdy realizowane w sposób tradycyjny, pozostałe realizowane zdalnie).

Studia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji i komunikatorów do zdalnego nauczania. Studenci otrzymują ponadto zdalny, czasowy dostęp do programów i aplikacji dietetycznych wykorzystywanych w ramach zajęć.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 515 godzin, w tym 45 godzin praktyki.

Program studiów – przedmioty w grupach

Grupa treści podstawowych
1. Chemia i biochemia żywności
2. Fizjologia trawienia i wchłaniania
3. Mikrobiologia żywności z parazytologią
4. Interakcje leków z żywnością

Grupa treści kierunkowych
1. Podstawy dietetyki
2. Żywienie człowieka
3. Poradnictwo żywieniowe
4. Psychodietetyka
5. Dietetyka pediatryczna
6. Żywienie kliniczne dzieci i dorosłych
7. Żywienie ciężarnych i kobiet karmiących
8. Fizjologia wysiłku i żywienie w sporcie
9. Alergie pokarmowe
10. Doustna suplementacja pokarmowa
11. Żywienie osób starszych
12. Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
13. Bezpieczeństwo i higiena żywności. Systemy zapewniania jakości w żywieniu
14. Związki biologicznie czynne w żywności

Kwalifikacja uczestników: po złożeniu wypełnionego kwestionariusza i opłaty wpisowej w wysokości  290 zł. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Podstawą uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć oraz pozytywne zdanie egzaminu kończącego studia podyplomowe.

Kierownik studiów: dr n. hum. Grażyna Szymańska-Pomorska

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 (format do dyplomu)
  5. Kserokopia dowodów wpłaty wpisowej oraz opłaty za I semestr studiów lub pierwszej raty
  6. Podpisana umowa ze słuchaczem studiów

 

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub droga elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl, dziekanat@nwsm.pl