Opieka geriatryczna i zarządzanie zakładem opieki dla seniorów

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Opieka geriatryczna i zarządzanie zakładem opieki dla seniorów

Studia adresowane są przede wszystkim do osób zarządzających lub chcących zarządzać zakładem opieki zdrowotnej dla seniorów, zajmujących się organizowaniem warunków do realizacji zadań menadżerskich, praktyków chcących doskonalić wiedzę z zakresu zarządzania.

W krajach rozwiniętych ludzie żyją o 25-30 lat dłużej niż na początku XX wieku.

W Polsce za 20 lat osób powyżej 65. roku życia będzie o ponad 3 mln więcej niż w 2010 roku. Wynika z tego, że życie ludzkie się wydłuża, czego konsekwencją jest wzrastający odsetek starszej części społeczeństwa. Sytuacja ta przyczynia się do powstania wielu problemów, z których część wymaga rozwiązań o charakterze opiekuńczo- społecznym i pozamedycznym, w tym organizowania opieki stacjonarnej i pozastacjonarnej nad osobami starszymi. Studia podyplomowe oferowane przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu będą niewątpliwie pomocą w rozwiązywaniu wielu dylematów związanych z organizowaniem opieki nad osobami starszymi.

Studia trwają dwa semestry i obejmują około 565 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, seminaria i praktyki). Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uzyskane kompetencje.

Zajęcia prowadzą nauczyciele akademiccy NWSM we Wrocławiu oraz osoby zaproszone przez Radę Programową (specjaliści w zakresie marketingu i zarządzania, lekarze, dietetycy, kosmetologowie oraz praktycy zajmujący się organizowaniem opieki geriatrycznej).

W ramach studiów słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, a zwłaszcza w zakresie :

-wprowadzania systemów informatycznych do zarządzania zakładami opieki zdrowotnej,
-skutecznego wprowadzania zmian w funkcjonowaniu zakładu z uwzględnieniem czynników administracyjnych, organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych,
– efektywnego stosowania metod przepływu informacji i komunikatu promującego firmę,
– maksymalnego wykorzystania potencjału w zakresie organizacji i funkcjonowania zakładu a także potencjału tkwiącego w zasobach ludzkich, rzeczowych, finansowych i informacyjnych ,
– nowoczesnych metod motywowania i oceny kadr w aspekcie ich przydatności i rozwoju

Studia podyplomowe są płatne. Opłata nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub drogą elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl.