Żywienie i dietetyka w sporcie

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

STUDIA PODYPLOMOWE „ŻYWIENIE I DIETETYKA W SPORCIE”

Studia podyplomowe „Żywienie i dietetyka w sporcie” organizowane są przez kierunek studiów Dietetyka na Wydziale Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.

Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych (ze stopniem inż., mgr) oraz licencjackich zainteresowanych żywieniem różnych grup ludności, w szczególności sportowców i osób aktywnych fizycznie oraz poradnictwem dietetycznym, żywieniem zbiorowym i naukami pokrewnymi, a także poznaniem przedmiotów o tej tematyce.  Słuchacze zapoznają się ze sposobami żywienia osób o wzmożonym wysiłku fizycznym w rożnych dyscyplinach sportu, z żywieniem w wybranych jednostkach chorobowych, zaburzeniach metabolicznych, zaburzeniach odżywiania o podłożu psychogennym i innych. Słuchacze poznają również przyczyny  zaburzeń odżywiania i ich naprawy odpowiednim, indywidualnie dobranym postępowaniem dietetycznym. Studia stanowią ponadto źródło ogromnej wiedzy praktycznej niezbędnej w walce z otyłością i chorobami dietozależnymi. Nasze zdrowie i sprawność fizyczna zależą od pożywienia i właściwego sposobu odżywiania.

Kształcenie na studiach podyplomowych kończy się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych, czego potwierdzeniem jest świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry w wymiarze 605 godzin, w tym 30 godzin praktyki.
Zajęcia w formie wykładów, warsztatów, ćwiczeń i seminariów będą realizowane w systemie dwudniowych zjazdów (soboty i niedziele) przez 2 semestry. Prowadzone są przez specjalistów z zakresu dietetyki oraz odżywiania sportowców w różnych dyscyplinach sportu.

Wykaz przedmiotów :
1. Metabolizm mięśni i fizjologia wysiłku
2. Związki biologicznie czynne w żywności
3. Psychodietetyka
4. Mikrobiologia ogólna i żywności
5. Żywienie, a wysiłek fizyczny
6. Antropologia sportu
7. Żywienie człowieka
8. Coaching w sporcie
9. Poradnictwo żywieniowe
10. Toksykologia i doping w sporcie
11. Alergie pokarmowe
12. Zaburzenia odżywiania o podłożu psychogennym
13. Podstawy dietetyki
14. Żywienie w różnych dyscyplinach sportu
15. Doustna suplementacja pokarmowa
16. Odnowa biologiczna

Kwalifikacja uczestników: po złożeniu wypełnionego kwestionariusza i opłaty wpisowej w wysokości  290 zł. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Podstawą uzyskania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych studiów jest pozytywne zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów zajęć oraz pozytywne zdanie egzaminu kończącego studia podyplomowe.

Kierownik studiów: dr n. hum. Grażyna Szymańska-Pomorska

Organizator nie zapewnia noclegów oraz wyżywienia.

Warunkiem przyjęcia na studia będzie złożenie następujących dokumentów:

  1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Kwestionariusz kandydata na studia podyplomowe
  3. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. 3 fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 (format do dyplomu)
  5. Kserokopia dowodów wpłaty wpisowej oraz opłaty za I semestr studiów lub pierwszej raty
  6. Podpisana umowa ze słuchaczem studiów

Studia podyplomowe są płatne. Obowiązująca cena nie ulegnie zmianie w trakcie trwania studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w miesięcznych ratach.

Możliwość dofinansowania / sfinansowania studiów podyplomowych
Informujemy, że osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy spełniające kryteria oraz osoby pracujące w wieku 45 lat i powyżej mogą w Urzędzie Pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania dowiadywać się o możliwość sfinansowania/dofinansowania studiów podyplomowych.

Studia podyplomowe mogą być również dofinansowywane w ramach projektu Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy realizowanego przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej – więcej szczegółów tutaj:
Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy.

Dodatkowe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać pod numerem telefonu: 71 321 11 54 lub 71 322 15 48 lub droga elektroniczną: email: nwskwroclaw@op.pl, dziekanat@nwsm.pl

Dodaj komentarz