Uczelnia Bez Barier – Opis PROJEKTU

O PROJEKCIE
Uczelniabez barier jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest wprowadzenie w NWSM we Wrocławiu trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu
niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidacji barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej,
administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji
zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 1 grudnia 2021 do 30 września 2023 dla ścieżki MINI.

W ramach projektu przewidziano realizacje zadań:
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze struktury organizacyjnej w NWSM we Wrocławiu
Realizacja warsztatów podnoszących świadomość niepełnosprawności dla kadry dydaktycznej, administracyjnej i zarządzającej w NWSM we Wrocławiu
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze procedur w NWSM we Wrocławiu
Poprawa dostępności i rozwój zaplecza technologicznego i obszarze technologii wspierających w NWSM we Wrocławiu
Poprawa dostępności i realizacja wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w NWSM we Wrocławiu
Poprawa dostępności i likwidacja barier w obszarze architektury w NWSM we Wroclawiu

Planowane efekty:
Planowane efekty projektu obejmują m.in. stworzenie studentom z niepełnosprawnościami warunków do pełnego i równego udziału w każdym obszarze procesu kształcenia i życiu
społeczności akademickiej, podniesienie świadomości kadry dydaktycznej i administracyjnej w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zapewnienie realizacji polityki dostępności
uczelni obejmującej politykę równych szans i niedyskryminacji. Jednym słowem stworzenie uczelni pozbawionej barier i dostępnej dla wszystkich.
W realizacji projektu Uczelnia wspierana jest przez środowisko osób z niepełnosprawnściami – Fundację im. Bł. Ojca Damiana – Warsztaty Terapii Zajęciowej

Okres realizacji projektu: od 01.12.2021 – 30.09.2023 r.
944 110,00 zł – Wkład Funduszy Europejskich
973 410,00 zł – Wartość projektu

Uczestnicy
Bezposrednią grupą docelową projektu jest ie 43 pracowników etatowych w tym na stanowiskach administracyjnych 13 pracowników oraz 30 pracowników dydaktycznych. Wsparciem obęta zostanie również kadra zarządzajaca Uczelnią. Pośrednią grupą docelową są studenci. W Projekcie działania nie są kierowane bezpośrednio do studentów, ale będą oni odbiorcami ostatecznymi tj. będą osobami, które skorzystają ze zmian prowadzonych dzięki finansowaniu z projektu do których kierowana będzie oferta NWSM.

Zasada równości szans
Zasada równości szans i niedyskryminacji – umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Ma ona podstawę prawną m.in. w dokumencie Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na lata 2014-2020 – https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans/

W celu przybliżenia informacji na temat sposobów wdrażania powyższej zasady, został opracowany poradnik pn. „Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020” – https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/agenda-dzialan-na-rzecz-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-w-ramach-funduszy-unijnych-na-lata-2014-2020/

Ponadto prawo równości szans gwarantują m.in.:
Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, z dnia 13 grudnia 2006 r. ratyfikowana przez Polskę dnia 6 września 2012 r której celem, określonym w art. 1, jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Pojęcie „osoby niepełnosprawne” obejmuje osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami;

Dodatkowo w ramach funduszy unijnych, zasada równości znajduje także swoje potwierdzenie w przepisach art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013, ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR: „Państwa członkowskie i Komisja zapewniają uwzględnianie i propagowanie równości mężczyzn i kobiet oraz punktu widzenia płci w trakcie przygotowywania i wdrażania programów, w tym w odniesieniu do monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji. Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów. W procesie przygotowywania i wdrażania programów należy w szczególności wziąć pod uwagę zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.”
A także w zapisach artykułu 7 w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1304/2013, dotyczącego EFS: „Państwa członkowskie i Komisja promują równość mężczyzn i kobiet przez uwzględnianie horyzontalne problematyki równości płci, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, na wszystkich etapach przygotowania, wdrażania, monitorowania i ewaluacji programów operacyjnych.

Za pośrednictwem EFS państwa członkowskie i Komisja wspierają także szczególne ukierunkowane przedsięwzięcia możliwe do wdrażania w każdym z priorytetów inwestycyjnych, o których mowa w art. 3, a w szczególności w art. 3 ust. 1 lit. a) ppkt (iv) niniejszego rozporządzenia, w celu zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, a tym samym zwalczania zjawiska feminizacji ubóstwa, ograniczenia segregacji ze względu na płeć, zwalczania stereotypów związanych z płcią na rynku pracy w obszarze kształcenia i szkoleń oraz promowania godzenia życia zawodowego i osobistego wszystkich osób, jak również równego podziału obowiązków opiekuńczych pomiędzy mężczyznami i kobietami.”

Kontakt – tel. 71 321 11 54;
e-mail: uczelniabezbarier@nwsm.pl