UCZELNIA BEZ BARIER – realizacja projektu

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uczelnia bez barier”

Celem projektu jest wprowadzenie w NWSM we Wrocławiu trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 1 grudnia 2021 do 30 września 2023 dla ścieżki MINI.

Dofinansowanie projektu z UE: 944 110,00 zł.

ROZEZNANIE RYNKU NR 01/2022

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Wykonawcy na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

I. Informacje ogólne o Projekcie:

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach Projektu „Uczelnia bez barier” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A012/21. Projekt realizowany jest przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu.
Celem głównym Projektu jest wprowadzenie w NWSM we Wrocławiu trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 1 grudnia 2021 do 30 września 2023 dla ścieżki MINI.

II. Zamawiający:

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław
REGON: 020403596 NIP: 8982097808

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia w ramach Projektu „Uczelnia bez barier” jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychoterapii i grupowych konsultacji dla studentów lub pracowników w ramach wsparcia edukacyjnego osób z różnymi niepełnosprawnościami w NWSM we Wrocławiu. Zaplanowano średnio 6 godzin miesięcznie poradnictwa psychologicznego, które zostanie zrealizowane w okresie od stycznia 2022 do czerwca 2023 w okresie styczeń – czerwiec 2022 oraz wrzesień 2023 – czerwiec 2023.

IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego, przy czym w skład zadania wchodzi:
przeprowadzenie indywidualnych i grupowych spotkań ze studentami i pracownikami NWSM.
diagnoza czynników zaistnienia problemów i trudności,
pomoc uczestnikowi konsultacji w poszukiwaniu sposobów rozwiązania napotkanych trudności,
o udzielenie profesjonalnego wsparcia.
Prowadzenie i dostarczenie do Pracownika Punktu ds. Osób z Niepełnosprawnością dokumentacji związanej z realizacją zamówienia, potwierdzającej realizację spotkań indywidualnych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym m.in.:
list obecności na spotkaniach indywidualnych i spotkaniach grupowych, podpisanych przez Wykonawcę i Uczestników,
kart usług doradczych,
harmonogramu realizowanego wsparcia.

V. Podstawowe obowiązki Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
przeprowadzenia usługi opisanej w pkt. IV niniejszego rozeznania,bieżącego informowania Zamawiającego (osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail) o pojawiających się problemach w realizacji zamówienia, a także bieżącego informowania o przypadkach nieobecności na spotkaniach indywidualnych i grupowych osób, które zgłosiły się na konsultacje, przekazania kompletnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi za dany miesiąc w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia miesiąca, wykonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

VI. Planowany okres realizacji zamówienia:

Od stycznia 2021 roku do 30.06.2023 w tym: planowo w roku 2022 – do 60 godzin, w roku 2023 – do 36 godzin.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia oraz zmiany maksymalnej liczby godzin przypadającej na danych rok kalendarzowy.

VII. Miejsce realizacji zamówienia:

Usługa będzie realizowana w formie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego: Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu.

VIII. Wymagania konieczne wobec Wykonawców:

Wykonawcy muszą posiadać:
wykształcenie wyższe kierunkowe (psychologia), minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z niepełnosprawnościami
lub osobami o specjalnych potrzebach.

Oferent nie może być zatrudniony jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego (tj. Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.
Ocena spełnienia przez Oferentów powyższych wymagań odbywać się będzie na podstawie oświadczenia, złożonego zgodnie ze wzorem, stanowiącym część Załącznika nr 1 do niniejszego rozeznania, tj. Formularza ofertowego oraz CV i dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje. Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

IX. Wymagane dokumenty:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy CV Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i wykształcenie.

X. Rodzaj umowy:

Umowa cywilno-prawna (umowa zlecenia), a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą rachunek/faktura.

XI. Warunki udziału w postępowaniu:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:
posiada niezbędne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymienione w pkt. VIII niniejszego rozeznania rynku, posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności wymienionych
w ofercie, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiada potencjał organizacyjno-techniczny oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia oraz nie posiada zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zaległości w płatności podatków, nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
– posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO;
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

Zamawiający zastrzega sobie prawo planowego termu rozpoczęcia i zakończenia zamówienia

XII. Warunki udziału w postępowaniu:

Podpisując Załącznik nr 1, tj. Formularz ofertowy, Oferent jednocześnie poświadcza spełnienie warunków wymienionych w lit. a – d. Brak własnoręcznego podpisu potwierdzającego powyższe wymagania lub ich niespełnienie przez Oferenta będzie skutkowało wykluczeniem oferty z postępowania.

XIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny formularzy według następującego kryterium:
− 100 % cena (brutto*), za godzinę zegarową wsparcia

* Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym koszty dojazdu, koszty składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych przez Zamawiającego
(w przypadku os. fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz podatek od towarów i usług
(w przypadku os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

XIV. Termin składania ofert:

Oferty można składać najpóźniej do 31 stycznia 2022 roku do godziny 15.30. W przypadku ofert składanych elektronicznie, kurierem lub osobiście w siedzibie Zamawiającego, o zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, w przypadku ofert składanych pocztą decyduje data i godzina nadania oferty w polskiej placówce pocztowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz/lub unieważnienia rozeznania rynku bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

XV. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta powinna być własnoręcznie podpisana przez Oferenta oraz przesłana na załączonym formularzu (Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy) w formie skanu (plik JPG lub PDF) na adres
e-mail: uczelniabezbarier@nwsm.pl lub w wersji papierowej złożona w siedzibie Zamawiającego przesłana pocztą lub kurierem na adres: Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu ul. Nowowiejska 69, 50-340 Wrocław. Ofertę prosimy składać wyłącznie na załączonym do rozeznania rynku formularzu Zamawiającego.

XVI Osoba do kontaktu: Ewa Garasińska-Pryciak tel: 71 321 11 54

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy