RODO – Informacja

Zasady przetwarzania danych osobowych w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu

Przetwarzanie danych osobowych studentów.
Informujemy, że:
1.Administratorem danych jest Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu, ul. Nowowiejskiej 69 50-340 Wrocław, tel.:71 322-19-48 adres e-mail: sekretariat@nwsm.pl
2. Celem zbierania danych jest nauka na studiach
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji nauki na studiach
W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wpisanie do albumu studentów, wystawienie indeksu, legitymacji studenckiej , zaświadczenia o statusie studenta ,karty osiągnięć studenta, wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem
Obowiązek uzyskana danych osobowych wynika z rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r.w sprawie dokumentacji przebiegu studiów( Dz.U. z 2016r. poz.1554, z póż.zm )
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
9.Prawa osoby, której dane są przetwarzane:
a)prawo dostępu do danych oraz otrzymywania ich kopii
b)prawo do poprawiania swoich danych
c)prawo do usunięcia danych w przypadku gdy Pan(Pani) uważa, że nie ma podstaw do tego aby przetwarzać dane osobowe
d)prawo do ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań , jeżeli zdaniem Pani(Pana) mamy nieprawidłowe dane osobowe lub przetwarzamy je bezpodstawnie , lub nie chcesz żebyśmy je usunęli, bo są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
e)prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
f)prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu bezpośrednio lub otrzymania swoich danych w formacie „csv”(do odczytu maszynowego)
g)prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważasz, że Pani(Pana) dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
h)prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych , które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody.
W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email:sekretariat@nwsm.pl, nr telefonu
71 322-19-48 .Przed realizacją Pani(Pana) uprawnień będziemy musieli Panią(Pana) odpowiednio zidentyfikować
10.Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:
-podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z art. 192 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j .Dz.U z 2017r. poz.2183,z póz.zm.)
-dobrowolne w zakresie podania danych kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu e-mail