Zapytanie ofertowe 2/2022

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 06 2022r. w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114509 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji dla Platformy Usług Akademickich oraz Platformy do obsługi studenckiej, ich wdrożenie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi Platformy do obsługi studenckiej, a także dostosowanie strony internetowej do wymogów WCAG 2.1 w ramach projektu „Uczelnia bez barier” umowa nr POWR.03.05.00-00-A012/21.

Projekt realizowany jest przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

 Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały lub parametry charakterystyczne dla jednego urządzenia – Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.