Kurs: „Diagnostyka genetyczna wybranych nietolerancji pokarmowych w praktyce dietetyka” – Euroimmun DNA

Dnia 20.06.2015 r. studenci III roku studiów niestacjonarnych na kierunku Dietetyka wzięli udział w kursie: „Diagnostyka genetyczna wybranych nietolerancji pokarmowych w praktyce dietetyka”. Szkolenie przeprowadziła p. dr n. med. Dorota Musiał, kierownik Działu Badań Genetycznych w firmie Euroimmun DNA.

Kurs obejmował teoretyczne oraz praktyczne aspekty pracy z pacjentem z celiakią, nietolerancją laktozy oraz fruktozy. Omówiono m.in.: diagnostykę serologiczną, genetyczną i histopatologiczną celiakii wg rekomendacji ESPHGAN 2012 i ACG 2013 oraz wskazania do wykonania badań laboratoryjnych. Ponadto p. dr Musiał przeprowadziła warsztaty z interpretacji wyników badań serologicznych oraz genetycznych HLA-DQ2/DQ8 w diagnostyce celiakii. Omówiono także podstawowe zasady diety bezglutenowej oraz alternatywne możliwości terapii celiakii.

Podczas szkolenia omówiono także typy nietolerancji laktozy oraz zasady diagnostyki w pierwotnej nietolerancji laktozy (wg algorytmu Matthews’a i wsp.) i interpretacji wyników analizy polimorfizmów -13910 i -22018 w genie LCT.

Omówiono również typy nietolerancji fruktozy, objawy kliniczne, a przede wszystkim zasady diagnostyki genetycznej oraz interpretacji wyników badań 3 mutacji w genie ALDOB w diagnostyce wrodzonej nietolerancji fruktozy.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał imienny certyfikat udziału w kursie.

Pragniemy jeszcze raz podziękować p. dr n. med. Dorocie Musiał za bardzo ciekawe szkolenie i cieszymy się na dalszą współpracę.

euroim2