Stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu

Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w  Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu zaprasza kadrę uczelni oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i studentów kierunków ratownictwo Medyczne (zajęcia w grupach mieszanych) do udziału w projekcie p.n. Wzrost jakości kształcenia pielęgniarek poprzez stworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu, Działania 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju Uczelni (PRU) w którym zawrze realizowanie elementów obowiązkowych, i utworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM). Projekt obejmuje swoim zakresem modyfikację programu kształcenia poprzez integrację nowych metod symulacyjnych z realizowanymi na kierunku pielęgniarstwo zajęciami tj. ćwiczeniami, częścią godzin zajęć praktycznych oraz nowymi metodami na salach wysokiej i niskiej wierności Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.  Zakres prac obejmuje  zadania  projektowe oraz zakup sprzętu  medycznego,  aparatury  audio- video  i  mebli  niezbędnych  do funkcjonowania nowoczesnego centrum symulacji medycznej. Integralną  częścią realizacji projektu będą szkolenia i warsztaty dla osób objętych wsparciem oraz potrzebami szkoleniowymi uczelni w celu utworzenia Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej i jego rozwinięcia.

Szkolenia zostały dedykowane dla poszczególnych gryp (łącznie przeszkolonych zostanie 96 osób)

 • Studenci i studentki kierunku pielęgniarstwo Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu – 78 os. (kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne (w tym zajęcia w grupach mieszanych)
 • Kadra Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej we Wrocławiu – 18 osób, w tym kadra naukowo-dydaktyczna 12 , kadra techniczna 2 os. oraz kadra zarządzająca 4 os.

Formy wsparcia:

 1. Przeszkolenie kadry dydaktycznej w zakresie symulacji medycznej (osoby powtarzające się):
 • „Praktyczne zajęcia symulacyjne w ośrodku symulacji medycznej”,
 • „Instruktor symulacji niskiej wierności”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie”(PW)
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Przygotowanie i prowadzenie egzaminu OSCE”,
 • „Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej”,
 • „Szkolenie dla pacjentów stadaryzowanych”,
 • „Zarządzanie Centrum Symulacji Medycznej w praktyce”.
 • „Praktyczne zastosowanie technik informatycznych w centrum symulacji medycznej”,
 • „Technik symulacji medycznej”,
 • „Podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego”,
 • „Konferencja szkoleniowa: Symulacja Medyczna nową metodą kształcenia pielęgniarek i położnych”
 1. Zajęcia i przeszkolenie studentów:
  • Warsztatów symulacyjnych dla 40 uczestników z podziałem na edycję I – 20 osób i edycję II – 20 osób. Zajęcia w grupach mieszanych z kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
  • Zajęcia dla osób na kierunku pielęgniarstwo (58 osób):
 • Zajęcia dodatkowe w zakresie symulacji medycznej, w tym w zakresie trendów epidemiologiczno-demograficznych,
 • Szkolenie z zakresu efektów kształcenia, symulacja niskiej wierności (NW),
 • Szkolenie z zakresu efektów kształcenia, symulacja pośredniej wierności (PW),

Całkowita wartość projektu – 2 597 607,12 zł.

Dofinansowanie stanowi 100% wydatków kwalifikowanych –  2 597 607,12 zł, z czego 2 189 263,28 zł pochodzi ze środków europejskich oraz 408 343,84 zł ze środków dotacji celowej.

Okres realizacji: 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r.

BIURO PROJEKTU:

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
ul. Nowowiejska 69; 50-340 Wrocław

Kierownik projektu: Bartosz Żwirski

Plakat Informacyjny