Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

      

                                       

Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo.

 

Warunki ogólne:

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku o przyznanie stypendium przez Studenta, który spełnia kryteria określone w „Zasadach udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo”, będących załącznikiem do uchwały nr X/255/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 20 września 2019 r. poz. 5499, zmienionych Uchwałą Nr XVI/396/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 lutego 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. dnia 4 marca 2020 r. poz. 1702) w zakresie rozszerzenia
o możliwość ubiegania się o stypendia także studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku położnictwo – załącznik do ogłoszenia.

Wysokość stypendium dla każdego studenta wynosi jednakowo 1 000 złotych brutto przez
9 miesięcy tj. od  1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Do wniosku należy dołączyć:

Do wypełnionego i podpisanego wniosku wraz z podpisanym oświadczeniem o podjęciu pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie przez okres co najmniej 3 lat (wykaz podmiotów leczniczych w załączeniu), należy dołączyć obligatoryjnie:

  • zaświadczenie uczelni o nie powtarzaniu roku i nie korzystaniu z urlopów określonych
    w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • zaświadczenie o średniej ocen na poziomie co najmniej 4,2,
  • oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie (integralna część wniosku o przyznanie stypendium),
  • oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty do pobrania w załączeniu.

 

Podpisany wniosek o przyznanie stypendium należy złożyć w wersji papierowej wraz
z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie. Kopertę należy opatrzyć informacją: „Wniosek o przyznanie stypendiów dla studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo oraz położnictwo”.

 

Termin naboru i miejsce składania ofert:

Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 21 września 2020 r. do 14 października 2020 r.
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, 50-413 Wrocław ul. Walońska 3-5, pok. 301 , III piętro; poniedziałek – piątek w godzinach od 7.30 do 15.30.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera decyduje data nadania.

 

Wersję edytowalną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres:

ludmila.domagala@dolnyslask.pl

Wniosek złożony przed lub po terminie prowadzenia naboru, niezgodny ze wzorem, niekompletny lub niewypełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wniosek oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronach www.bip.umwd.dolnyslask.pl w Menu Przedmiotowym w zakładce Zdrowie/Ogłoszenia oraz

www.umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualności/