Ratownictwo Medyczne I stopnia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Ratownik  medyczny – dla  zdecydowanych

Ratownictwo medyczne – to specjalność w medycynie, w której czynnie i bardzo aktywnie kształcą się studenci 3 – letnich studiów zawodowych. W ostatnim czasie w znaczący sposób wzrósł prestiż ratownika medycznego z uwagi na jego kompetencje i ogromną odpowiedzialność za życie człowieka.
Ratownik medyczny to zawód , który wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej z jednoczesną bardzo dużą wrażliwością na cierpienie, niesprawność i ból osób, oczekujących pomocy i empatii. Ratownik medyczny to zawód, który cieszy się bardzo dużym szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie.

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w NWSM dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności praktyczne w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

Plany kształcenia na kierunku Ratownictwo medyczne przewidują ponad 3500 godzin dydaktycznych, dając możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. Studia w naszej Uczelni dają wiedzę i umiejętności z zakresu: technik zabiegów medycznych, medycyny ratunkowej, medycznych czynności ratunkowych, medycznych procedur przedszpitalnych i wewnątrzszpitalnych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, ratownictwa specjalistycznego, intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii, chirurgii, pediatrii, neurologii, ratownictwa specjalistycznego.
Podczas studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, jak również zajęcia z zakresu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i technik samoobrony.

Ćwiczenia przewidziane programem realizowane są w Centrum Symulacji Medycznej w siedzibie Uczelni oraz w szpitalach klinicznych we Wrocławiu. Praktyki zawodowe w liczbie 960 godzin, uczące profesjonalnych zachowań ratowniczych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych (SOR), na Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM), w Zespołach Ratownictwa Medycznego, jednostkach Straży Pożarnej, Centrach Powiadamiania Ratunkowego.

Absolwenci kierunku Ratownictwo medyczne są przygotowani do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających: w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.
Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych, doświadczonych nauczycieli akademickich posiadających specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem.
Studenci realizują program studiów w oparciu o pełną realizację standardów kształcenia.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.
Zapraszamy zapewniając bardzo dobrą, przyjazną atmosferę nauki i możliwość zdobycia atrakcyjnego, szanowanego zawodu.


Program studiów – przedmioty w grupach

A. Przedmioty kształcenia podstawowego

 1. Biofizyka
 2. Biochemia z elementami chemii
 3. Biologia z mikrobiologią
 4. Anatomia
 5. Fizjologia z elementami filzologii klinicznej
 6. Patologia
 7. Informatyka i biostatystyka
 8. Farmakologia z toksykologią

B. Przedmioty nauk behawioralnych i społecznych

 1. Język angielski
 2. Zdrowie publiczne
 3. Etyka zawodowa ratownika medycznego
 4. Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego
 5. Psychologia
 6. Badania naukowe w ratownictwie medycznym
 7. Dydaktyka medyczna
 8. Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia
 9. Prawo medyczne


C. Przedmioty nauk klinicznych

 1. Techniki zabiegów medycznych
 2. Podstawowe zabiegi medyczne
 3. Chirurgia
 4. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 5. Choroby wewnętrzne z elementami onkologii
 6. Neurologia
 7. Neurochirurgia
 8. Psychiatria
 9. Pediatria
 10. Intensywna terapia
 11. Kardiologia
 12. Położnictwo i ginekologia
 13. Medycyna sądowa
 14. Choroby zakaźne
 15. Choroby tropikalne
 16. Medycyna katastrof
 17. Okulistyka
 18. Laryngologia
 19. Urologia
 20. Medycyna taktyczna
 21. Procedury ratunkowe przedszpitalne
 22. Procedury ratunkowe wewnątrz-szpitalne
 23. Medycyna ratunkowa
 24. Medyczne czynności ratunkowe
D. Przedmioty fakultatywne

 1. Pierwsza pomoc przedlekarska
 2. Leki w ratownictwie medycznym
 3. Diagnostyka stanów nagłych
 4. Stany nagłe w onkologii, geriatrii, opiece paliatywnej
 5. Wprowadzenie do medycyny ekstremalnej i humanitarnej
 6. Język migowy
 7. Stres i wypalenie zawodowe
 8. Manifestacja skórna wybranych chorób
 9. LPR