Ratownictwo Medyczne I stopnia

Szczegóły dotyczące efektów kształcenia realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów można odnaleźć w zakładce „Dla studenta- Sylabusy”

Ratownik  medyczny – dla  zdecydowanych

Ratownictwo medyczne – to nowa specjalność w medycynie, w której czynnie i bardzo aktywnie kształcą się studenci 3 – letnich studiów zawodowych. W ostatnim czasie wzrasta bardzo prestiż ratownika medycznego z uwagi na  jego kompetencje i ogromną odpowiedzialność za życie człowieka poszkodowanego.

Ratownik medyczny to zawód , który wymaga dobrej kondycji i sprawności fizycznej oraz odporności psychicznej z jednoczesną bardzo dużą wrażliwością na cierpienie, niesprawność i ból innych, oczekujących pomocy i empatii, zawód, który cieszy się bardzo dużym szacunkiem i uznaniem w społeczeństwie.

Ustawa o ratownictwie medycznym nakłada na Państwo obowiązek zapewnienia na odpowiednim poziomie systemu kształcenia specjalistycznych kadr do ratowania zdrowia i życia obywateli.

Studia na kierunku – Ratownictwo medyczne dają rzetelne, bogate przygotowanie medyczne oraz przekazują umiejętności – w zakresie  medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Studenci uczą się samodzielnego wykonywania czynności ratunkowych: prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci, przywracania drożności dróg oddechowych, intubacji dotchawiczej w nagłym zatrzymaniu układu krążenia, monitorowania czynności układu oddechowego i układu krążenia, segregacji medycznej w przypadku zdarzeń masowych i katastrof, podejmowania działań profilaktycznych ograniczających skutki zdrowotne zdarzenia, przygotowania i sprawowania opieki podczas transportu poszkodowanego.

Studia w naszej Uczelni dają wiedzę z zakresu: kwalifikowanej pierwszej pomocy, medycyny ratunkowej , medycznych czynności ratunkowych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, intensywnej terapii, położnictwa i ginekologii,  chirurgii, pediatrii, neurologii, ratownictwa specjalistycznego i zintegrowanego i innych, np. technik samoobrony.

W programie studiów organizowane są obozy szkoleniowe z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Ćwiczenia przewidziane programem są realizowane w szpitalach klinicznych we Wrocławiu, a praktyki zawodowe, które uczą profesjonalnych zachowań ratowniczych są organizowane w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, na oddziałach intensywnej opieki medycznej i kardiologicznej, w jednostkach Straży Pożarnej, w Centrach Powiadamiania Ratunkowego, w stacjach Pogotowia Ratunkowego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Praktyki zawodowe realizowane są w liczbie 960 godzin.

Absolwenci kierunku – Ratownictwo medyczne są przygotowani do pracy: w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających: w centrach powiadamiania ratunkowego szczebla powiatowego i regionalnego przy opracowaniu regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego oraz w charakterze instruktora kwalifikowanej pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych i przy zabezpieczaniu imprez masowych.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli akademickich ze stopniami naukowymi, wszyscy posiadają specjalizację kierunkową zgodną z realizowanym przedmiotem. Studenci realizują program studiów w oparciu o pełną realizację standardów kształcenia na bazie nowocześnie wyposażonych gabinetów specjalistycznych, pracowni kierunkowych i sal wykładowych.

Ukończenie studiów I stopnia jest równoznaczne z osiągnięciem kwalifikacji PRK na poziomie VI.
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia lub studiów podyplomowych.

Zapraszamy zapewniając bardzo dobrą, przyjazną atmosferę nauki i możliwość zdobycia atrakcyjnego, szanowanego zawodu.


Program studiów – przedmioty w grupach


Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa stanowi jeden z najważniejszych przedmiotów w kształceniu licencjonowanego ratownika medycznego. Odbywa się ona w wytypowanych i przygotowanych placówkach medycznych oraz w innych służbach, które zajmują się organizowaniem, prowadzeniem, koordynowaniem i kierowaniem akcją ratunkową w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, katastrof i wypadków.

Praktyka zawodowa w sposób szczególny łączy w sobie wiedzę teoretyczną z praktyką, uzupełniając i doskonaląc umiejętności, jakie student opanował podczas wcześniejszych etapów kształcenia, stwarza możliwość sprawdzenia posiadanych wiadomości i umiejętności, skonfrontowania ich zasobu z wymogami, jakie stawiając studentom warunki pracy, a także kształtowania niezbędnych cech osobowości i postaw Absolwenta.