Kosmetologia – STUDIA I-STOPNIA- UZUPEŁNIAJĄCE DLA TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kosmetologia – STUDIA I-STOPNIA- UZUPEŁNIAJĄCE DLA TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

Studia skierowane są dla absolwentów szkół policealnych, którzy uzyskali tytuł Technika Usług Kosmetycznych i chcą uzupełnić wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a przy okazji zdobywając tytuł licencjata Kosmetologii.
Tytuł licencjata Kosmetologii uzyskuje się po 3 semestralnych (1,5 roku) studiach w systemie niestacjonarnym.
Warunki przystąpienia do nauki na studiach uzupełniających – kierunek Kosmetologia:
posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz świadectwa dojrzałości
posiadanie świadectwa ukończenia policealnego studium kosmetycznego i uzyskanie tytułu technika usług kosmetycznych
udokumentowanie pięcioletniego stażu pracy w zawodzie kosmetyczki poprzez przedstawienie w procesie rekrutacji:
– umowy o pracę lub
– umowy zlecenie
– potwierdzenia stażu
– zaświadczenia o prowadzonej działalności – wyciąg CEIDG
przystąpienie i zdanie egzaminu potwierdzającego efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowanych w programie studiów w Niepublicznej Wyższej Szkole Medycznej w ramach poniższych przedmiotów:
Kosmetologia pielęgnacyjna (zakres materiału w załączniku)
Kosmetologia upiększająca (zakres materiału w załączniku)
Kosmetologia (zakres I roku studiów- w załączniku)
Anatomia (zakres materiału w załączniku)

Studia uzupełniające kończą się po zaliczeniu wszystkich przedmiotów ujętych w planie kształcenia dla kierunku Kosmetologia. Wybrane przedmioty zalicza się przed podjęciem studiów w drodze egzaminów potwierdzających wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje społeczne.
Ponadto Komisja programowa, składająca się z nauczycieli akademickich NWSM, zweryfikuje treści kształcenia z zakresu przedmiotów:
Pedagogika,
Psychologia z etyką,
Elementy ekonomii i marketingu,
Komunikacja niewerbalna z autoprezentacją,
Elementy prawa i ochrona dóbr intelektualnych,
Higiena i prewencja zakażeń
Doraźna pomoc przedmedyczna,
Żywienie człowieka zdrowego i chorego.

Weryfikacja zostanie przeprowadzona na podstawie analizy efektów kształcenia dla kwalifikacji FRK.04 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych.
Dyplom ukończenia studiów uzupełniających uprawnia do podjęcia studiów magisterskich.

Egzaminy potwierdzające efekty uczenia się są odpłatne.

Rekrutuj na ten kierunek!

Program studiów – przedmioty w grupach