Rozeznanie rynku – OFERTY


INDYWIDUALNE I GRUPOWE KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

  • Rozeznanie rynku NR 01/2022

W związku z realizacją projektu pn. „Uczelnia bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w ramach wsparcia edukacyjnego do potrzeb studentów i pracowników Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu.
Szczegółowe informacje zawarto w załącznikach.

Rozeznanie rynku NR 01/2022 – PEŁNY OPIS

Załącznik nr 1 do rozeznania

Oferty należy składać do dnia: 28 lutego 2022 roku

WARSZTATY PODNOSZĄCE ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Rozeznanie rynku NR 02/2022

Niniejsze rozeznanie rynku realizowane jest w ramach Projektu „Uczelnia bez barier” współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego POWR.03.05.00-00-A012/21. Projekt realizowany jest przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu. Celem głównym Projektu jest wprowadzenie w NWSM we Wrocławiu trwałych zmian organizacyjnych, podniesienie wiadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię likwidację barier w dostępie do studiów, dostępności architektonicznej, komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami w okresie od 1 grudnia 2021 do 30 września 2023 dla ścieżki MINI.

Rozeznanie rynku NR 02/2022 – PEŁNY OPIS

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy