Zapytanie ofertowe 2/2022

Informacja o wyborze oferty – dotyczy zapytania ofertowego z dnia 21.06.2022 r, w zakresie wyboru wykonawcy na zakup licencji dla Platformy Usług Akademickich oraz Platformy do obsługi studenckiej, ich wdrożenie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi Platformy do obsługi studenckiej, a także dostosowanie strony internetowej do wymogów WCAG 2.1. Niniejsze dostosowanie ma na celu zwiększenie dostępności wewnętrznych systemów informatycznych oraz dostosowanie wsparcia edukacyjnego do potrzeb studentów NWSM w ramach projektu „Uczelnia bez barier”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Zamawiający informuje, że po przeprowadzonej analizie złożonych ofert dokonał wyboru najkorzystniejszej z otrzymanych ofert. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez firmę OPTeam S.A. 36-002 Jasionka, Tajęcina 113.

Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu informuje, że w dniu 21 06 2022r. w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/114509 opublikowane zostało zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji dla Platformy Usług Akademickich oraz Platformy do obsługi studenckiej, ich wdrożenie oraz przeszkolenie pracowników z obsługi Platformy do obsługi studenckiej, a także dostosowanie strony internetowej do wymogów WCAG 2.1 w ramach projektu „Uczelnia bez barier” umowa nr POWR.03.05.00-00-A012/21.

Projekt realizowany jest przez Niepubliczną Wyższą Szkołę Medyczną we Wrocławiu, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”.

 Jeżeli w powyższym opisie przyjęto konkretne rozwiązania, w tym konkretne materiały lub parametry charakterystyczne dla jednego urządzenia – Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania i materiały równoważne w zakresie parametrów, funkcjonalności i jakości.